Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

26 mars 2006

Qui Habitat, åttonde predikan över vers 8 (7)

Du skall se med egna ögon, du skall se de ogudaktigas lön

Du skall se de ogudaktigas lön
(Ps 91:8). Det kommer för dem att bli en svår pina och höjden av smärta. Kanske skulle de finna en viss tröst i sina plågor, om de kunde undgå att vara medvetna om dem som de ansatt på ett så ondskefullt sätt och kunde slippa åsynen av dem. Men även om vår åsyn av dem gör deras elände än tyngre, vilket behov har vi av det, och vad nytta och nöje får vi ut av det? Vad vore mer okristet, omänskligt och avskyvärt, än att önska sig att våra ögon skall få glädjas över fiendernas blod, oavsett hur orättfärdiga dessa är, och att ha nöje av att se dessa stackares kval?
Men syndaren skall se och harmas, han skall gnissla tänder (jfr Ps 112:10) och plågas av avund. De välsignade skall kallas till riket (Matt 25:34), innan de fördömda kastas i den eviga elden (Matt 25:41) för att de senares smärta skall bli större, när de ser vad de har förlorat. Likaså kommer de rättfärdiga att se och glädja sig (Ps 107:42), när de betraktar från vad de blivit förskonade. När getterna ser lammen vid detta radikala åtskiljande kommer de att lida svartsjukans alla kval (jfr Matt 25:32) och på liknande sätt, men omvänt, kommer de utvaldas åsyn av de fördömda att ge dem oändlig anledning att tacka och lovprisa (jfr Jes 51:3).

Varför tackar de rättfärdiga så storslaget, om inte för att de i den outsägliga salighet de åtnjuter ser syndarnas lön och i oändlig trofasthet och med inre glöd minns, att det uteslutande beror på frälsarens barmhärtighet att de är skilda åt. Och varifrån kommer den oerhörda vrede i vilken de ogudaktiga förtärs av avund, om inte av att de ser de andra gå in i lycksalighetens rike, medan det för dem själva bara återstår att jämra sig, eftersom de är dömda till stank och skräck, den eviga eldens plågor och den eviga dödens olycka.
Där skall man gråta och skära tänder, säger evangeliet (Matt 13:42, 50). Man kommer att gråta på grund av att elden inte slocknar och skära tänder på grund av att maskarna inte dör (Mark 9:43). Ja, man kommer att gråta av smärta och skära tänder av vrede. Tårar kommer att flöda på grund av grymma plågor och man kommer att skära tänder vilket kommer att framkalla den förgrämda avundens våld (jfr Vish 6:25) och förhärdad ondska.
Således kommer du att se syndarnas lön för att du skall veta vilken fara du löpt och alltid vara tacksam mot befriaren.