Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

24 november 2005

Fem predikningar till Alla Helgons dag - Första predikan: Över evangelietexten: När Jesus såg folkskarorna … (14)

Fortsättningen lyder: Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner (Matt 5:9). De som fullföljer Sonens verk kallas med rätta söner. Det är han som har försonat oss (Rom 5:10) och låter oss leva i frid med Gud (Rom 5:1).Det är han som genom sitt blod försonade allt som är i himlen och på jorden (Kol 1:20). Han är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Jesus Kristus (1 Tim 2:5).
Lägg märke till hur själen enligt de tre första saligprisningarna försonas med sig själv, enligt de två följande med nästan, enligt den sjätte med Gud, och enligt den sjunde försonar den de andra sinsemellan tack vare att den har blivit mottagen i Guds nåd och förlänats en salig närhet till Gud.
Ty rättfärdighet, saktmod och barmhärtighet förnyar i själen en viss likhet med och en bild av evigheten som förenar all tid. Fattigdomen erövrar framtiden, saktmodet tar nuet i besittning och botens tårar återvinner det förflutna, enligt Skriftens ord: Inför dig skall jag betrakta mina år i min själs bedrövelse (Jes 38:15 Vulg).
Genom rättfärdighet och barmhärtighet förhåller vi oss idealiskt till vår nästa, ty i kraft av rättvisa avstår vi från att tillfoga andra sådant som vi själva inte vill bli tillfogade (Tob 4:15) och i kraft av barmhärtighet gör vi för andra människor det som vi vill att de skall göra för oss (Matt 7:12).
Vi är försonade med oss själva och vår nästa, och genom hjärtats renhet försonas vi med Gud. Saliga de som är tacksamma för att ha försonats med sig själva och som med godhetsfull omsorg om sina bröder gör allt de kan för att försona dem med varandra och med Gud. Vilka lovord anser du den broder vara värd och vilken kärlek skall man visa honom, som ej blott lever i klostergemenskapen utan att gräla med sina bröder, utan även aktar sig noga för att vara belastande för de andra och tålmodigt bär de andras bördor (Gal 6:2)? Han betraktar de andras fall som sina egna och säger med aposteln: Ingen är svag utan att jag är svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld (2 Kor 11:29). Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner. Gud är inte oordningens Gud utan fridens (1 Kor 14:33). Därför förtjänar fredens söner att kallas Guds söner.