Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

04 januari 2006

Julpredikningar: Andra predikan om den gudomliga maktens tre ”kombinationer”(4)

Men, Herre, vad händer? Kommer ditt verk aldrig att återställas? Och får den som en gång har fallit aldrig en möjlighet att resa sig (Ps 41:9)? Ingen annan än skaparen kan restaurera skapelsen. Eftersom de arma lider övervåld och de fattiga klagar, vill jag stå upp, säger Herren; jag vill skaffa frälsning åt den som längtar därefter (Ps 12:6). Ingen fiende skall oförtänkt komma över honom, och ingen orättfärdig skall förtrycka honom (Ps 89:23).

Jag skall göra en ny förening, säger Herren, som jag skall besegla djupare och starkare. Det handlar inte om den som är skapad till min avbild (1 Mos 1:26), utan om den som är min avbild, min härlighets utstrålning, avbild av mitt väsen, icke skapad utan född före all tid.

Och för att du inte skall behöva frukta att detta sigill skall brytas säger han: Min kraft är förtorkad likt en lerskärva (Ps 22:16), men en skärva som ingen hammare i världen kan krossa.
Om den första föreningen bestod av två ting, består den andra av tre, för att du skall få kunskap och kunna närma dig Trefaldighetens mysterium. Det handlar om Ordet som i begynnelsen var hos Gud (Joh 1:1-2), om själen som skapats av ingenting och som tidigare inte var till samt slutligen om kroppen, som utan att fördärvas togs fram ur en fördärvad massa tack vare Guds skicklighet, ja, en kropp som inte hade funnits tidigare. Genom ett oupplösligt band förenades dessa beståndsdelar till en enhet i människan.
Du finner i dessa tre slag av förmåga: det som inte fanns blev skapat; det som gick förlorat återställdes; den som var ovan allt steg ned strax under änglarna (Heb 2:7). Här är de tre måtten mjöl som evangeliet talar om (Matt 13:33). De jäser tillsammans för att bli änglabröd (Ps 78:25) för människan – ett bröd som ger styrka åt människans hjärta (Ps 104:15).

Salig är den kvinna, välsignad bland kvinnor (Luk 1:42), i vars kyska sköte detta bröd bakades med hjälp av den Helige andes eld från höjden (Luk 1:35). Ja, jag säger, salig den kvinna som blandade sin tro som jäst med dessa tre mått mjöl. Genom tro blev hon havande och genom tro födde hon. Såsom Elisabet säger: Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse (Luk1:45).
Bli inte förvånad över att jag säger att det är Marias tro som har förverkligt enheten mellan Ord och kropp, ty Ordet fick sin kropp genom Marias. Man torde inte kunna ha någon invändning mot tolkningen av de tre måtten mjöl, då det handlar om en liknelse om himmelriket. Och inte kan det vara otillbörligt att jämföra himmelriket med Marias tro, ty genom henne blev det förnyat.