Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

30 januari 2006

Qui Habitat, tredje predikan över vers 3: Han skall rädda mig från jägarnas snara och från det outhärdliga talet (3)

När vi försöker förmå världens människor att göra bot, svarar de: Det är outhärdligt, det han säger (Joh 6:60). Det är vad vi läser i evangeliet. Jesus talade om botgöring, om än i liknelser, vilket han gjorde till de människor åt vilka det inte var givet att känna Guds rikes hemlighet (Mark 4:11). När de hörde honom säga: Den som äter mitt kött och dricker mitt blod (Joh 6:54), svarade de: Det är outhärdligt, det han säger (Joh 6:60) och gick sin väg. Vad innebär det att äta hans kött och dricka hans blod om inte att dela hans lidanden (1 Pet 4:13) och efterlikna hans sätt att leva som människa? Detta uttryck betecknar altarets vördnadsvärda sakrament, varigenom vi tar emot Herrens kropp. Genom hans sätt att leva på jorden vet vi, att det som går in i oss under brödets gestalt, är han själv för att genom tron bo i våra hjärtan (Ef 3:17). När rättfärdigheten går in i oss, är det han som går in oss, han som genom Gud, Fadern, har blivit vår rättfärdighet (1 Kor 1:30). Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom (1 Joh 4:16).
Många människor fortsätter att säga till oss: Detta är outhärdligt tal. Skulle detta lätta och övergående lidande vara outhärdligt som i mer än rikt mått förbereder en överväldigande evig härlighet (2 Kor 4:17) i oss? Skulle det vara outhärdligt att genom en kortvarig och lätt möda bli befriad från ändlösa lidanden och plågor som ingen människa ens kan föreställa sig? Tycker ni att det är outhärdligt att man till er säger: Gör bot (Matt 3:2)?

Ni tar fel. En dag kommer ni att få höra hårda ord, outhärdligt tal och ett ont budskap (jfr Ps 112:7): Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar (Matt 25:41). Det är vad ni skall frukta (jfr Luk 12:5) och betrakta som outhärdligt. Då kommer ni att finna att Herrens ok är skonsamt och att hans börda är lätt (Matt 11:30). Om ni emellertid inte kan tro att den är lätt i sig, så vet ni alla fall att den är lätt i jämförelse med evig förbannelse.