Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

25 september 2006

Predikningar till kyrkoinvigningsfesten III:1

Tre åtgärder som vi måste vidtaga till försvar av Guds fästning

Mina bröder, detta hus är den evige konungens fästning, men den är belägrad av fiender. Vi, som har svurit att kämpa för honom och är inskrivna i hans tjänst, vet att vi har tre ting att tänka på till försvar av hans fästning: befästning, vapen och förnödenheter.
Vari består befästningsförberedelserna? Staden är vår styrka, säger profeten, till skydd har han skänkt den vallar och värn (Jes 26:1). Muren är självbehärskning och värnet tålamod. God är självbehärskningens mur, ty den formar en inhägnad, för att döden inte skall få tillträde varken genom ögonens fönster (Jer 9:21) eller andra sinnesorgan. Gott är även tålamodets värn som får ta emot fiendernas första anfall för att vi modigt skall kunna hålla stånd och vara orubbligt ståndaktiga bland så många frestelser.
När självbehärskningen är skakad och nästan har fallit, är det enda botemedlet att bjuda motstånd med tålamodets värn och att absolut vägra allt samtycke, oavsett vilken eld som brinner i syndens tanke. Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv (Luk 21:19).
Frälsaren placerar sig själv såsom mur och värn i sin stad, han som genom Gud Fader för oss har blivit rättfärdighet (1 Kor 1:30) och för profeten tålamod, enligt dennes ord: Du är mitt hopp, o Herre, min Gud (Ps 71:5). Muren upprättar man genom sitt livsallvar och värnet genom att bära sitt lidande, om man tar sig till vara för köttets och världens lustar, och om man med bestämdhet försvarar sig mot motståndarens anfall.