Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

07 februari 2007

Julaftonspredikan V:3

Det som vi sagt gäller för i dag, ty i morgon handlar det inte om att helga eller förbereda sig, utan att se härligheten. I morgon, säger vår text, skall ni se härligheten inom er. Det är också vad patriarken Jakob sade: I morgon skall min rättfärdighet vara mitt vittne (1 Mos 30:33).
I dag brukas rätten, i morgon svarar den. I dag utövas den, i morgon ger den utdelning. Det som människan inte sått, kommer hon inte att skörda (Gal 6:7). Nej, hon kommer inte att se härligheten, om hon under tiden föraktat helighet. Härlighetens sol kommer inte att gå upp för den människa för vilken rättfärdighetens sol inte gått upp (Mal 4:2). Om denna dag inte strålar över en människa, kommer inte heller morgondagen att göra det.
Det består inga tvivel om, att han som i dag har blivit oss till rättfärdighet från Gud (1 Kor 1:30) i morgon kommer att uppenbara sig som vårt liv, för att vi skall träda fram i härlighet tillsammans med honom (Kol 3:4). I dag blir oss ett barn fött (Jes 9:6) för att vi inte skall fortsätta att göra oss stora. Vi måste i stället omvända oss och bli som barn (Matt18:3). I morgon kommer Herren att uppenbara sig som högt prisad (Ps 48:2) för att också vi skall bli upphöjda i tacksägelse (jfr Ps 69:31), då var och en får sitt rättmätiga beröm (1 Kor 4:5).
I morgon kommer han att göra dem stora som idag blir rättfärdiggjorda. När helgelsen blivit fullbordad får vi se härligheten. En syn som inte är falsk (jfr Hes 13:7), ty den skapar likhet: Vi kommer att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är (1 Joh 3:2). Därför lyder inte vår text: skall ni se Guds härlighet, utan preciserar: i er.
I dag ser vi oss i honom såsom i en spegel (1 Kor 13:12), då han tar emot det som är vårt. I morgon ser vi honom i oss, då han ger oss det som är hans. Det är då han visar sig för oss och förenar oss med sig. Det är vad han lovade medan han tjänade oss (jfr Luk 12:37). Av hans fullhet har vi förvisso ännu inte fått härlighet och åter härlighet, men nåd och åter nåd (Joh 1:16) enligt Skriftens ord: Herren ger nåd och ära (Ps 84:12).
Förakta således inte de första gåvorna, om du vill ha dem som följer. Försmå inte den första maträtten, om de vill smaka dem kommer efter. Rata inte det som du blir undfägnad, om du vill ha själva serveringsfatet. Fredsfursten har omvandlat sig till oförgänglig föda - genom att tillägna sig en oförgänglig kropp – och serverar oss frälsningens rätter på detta fat. Skriften säger: Du skall inte låta din helige möta förgängelsen (Apg 13:35). Det handlar om honom, om vilken Gabriel sade till Maria: Därför skall barnet kallas heligt och Guds Son (Luk 1:35).