Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

12 mars 2007

Fastepredikan IV:2 forts

Påbjud en fasta! Kungör en högtidssamling (Joel 2:15)! Vad innebär det? Att bevara enhet (Ef 4:3), älska fred (Sak (8:19) och broderlighet (1 Pet 2:17). Den stolte fariséen hade hållit och helgat fastan. Han hade fastat två gånger i veckan och tackat Gud. Men han hade inte kungjort en högtidsförsamling, utan i stället hävdat: Jag är inte som alla andra människor (Luk 18:11). Han förlitade sig på endast en vinge, varför hans fasta inte nådde fram till himlen.
Bröder, tvätta således era händer i syndarens blod, (jfr Augustinus, Enarr. in Ps.,57:11 - tag lärdom av fördömandet av fariséen) och se till att er fasta har två vingar, nämligen helgelse och fred, utan vilken ingen får se Gud (Heb 12:14). Påbjud en fasta, och frambär åt det gudomliga majestätet en ren avsikt och enträgen bön. Kungör en högtidssamling som kommer samman i enhet. Prisa honom med tamburin och dans (Ps 150:4), så att den kroppsliga självförsakelsen fullbordas i enighet (jfr Augustinus, Enarr. in Ps., 150:7).