Bernhards blogg

Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

30 september 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen IV:1 forts

Varför nämner jag inte att hennes jungfruliga härlighet och fruktsamhets gåva är till behag, liksom ödmjukhetens sken, en stråle av kärlekens överflödande honung (jfr Höga v 4:11), hennes barmhärtighet och mildhet (jfr Luk 1:78), fulla nåd (jfr Luk 1:28) och privilegierade unika härlighet? Världens Drottning stiger således upp från öknen och framträder inför de heliga änglarna vacker, älskvärd och översvallande ljuv, såsom kyrkan sjunger (ant. Speciosa, commune för jungfrur).
Må de emellertid sluta att förvåna sig över den ljuva doften från öknen, ty Herren har gett sin välsignelse och jorden sin gröda (Ps 85:13). Varför förvånar de sig över att Maria stiger upp från en torr jord och doftar skönt? Må de snarare förvåna sig över att Kristus stiger ner fattig från sitt himmelska rike. Att Guds Son gör sig ringare än änglarna (Heb 2:9) torde vara ett större under än att Maria blir upphöjd ovan änglarna. Ty allt som Kristus avstod från (jfr Fil 2:7) fick vi och hans elände blev till rikedom för världen. Ja, han var rik, men gjorde sig fattig för oss, för att genom sin fattigdom göra oss rika (2 kor 8:9). Och korsets dårskap har blivit till härlighet för dem som tror (jfr 1 Kor 1:18).

28 september 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen IV:1

Det är nu tid att för alla människor förkunna att det människoblivna Ordets Moder har blivit upptagen till himmelen. Mänskligheten som är hemfallen åt döden skall inte avbryta sin lovprisning, ty i henne och endast i henne har den mänskliga naturen blivit upphöjd över de odödliga andarna. Min tro tillåter mig inte att förtiga hennes härlighet. Men min ofruktbara tanke lyckas inte komma på och mina läppar förmår inte att uttrycka någonting som är henne värdigt.
När den himmelska härskarans furstar ser denna nyhet, utropar de med beundran: Vem är hon som kommer hitupp ur öknen,
omvärvd av dofter
(Höga v 3:6)? Det är som om de uttryckligen sade: ”Hur är det möjligt att dofta så och att komma från öknen? Någon liknande kan vi inte finna bland oss, som får glädja oss av flodens strömmar i Herrens stad (Ps 46:5) och dricka av fröjdens ljuvlighet, medan vi skådar härlighetens ansikte. Hon kommer från någonstans under solen, där allt är möda och slit (Ps 90:10) samt plåga för anden, och stiger hitupp såsom en andlig skönhet.”

26 september 2007

Jungfru Maris upptagning till himmelen III:7 forts

Sök enkelhet och var fri från inte bara ränker och list, utan även från mångahanda sysslor för att kunna hänge dig åt samtal med honom som har en mild röst och ett vackert ansikte (Höga v 2:14). Var vaken på en punkt: Var fast i din övertygelse (Rom 14:5) och ge inte sken av att känna till mer än som är lämpligt (Rom 12:3). Om du följer ditt eget ljus, riskerar du att stänga dig inne i mörker (Jes 59:10), lurad av demonen vid middagstid (Ps 91:6) – men det är inte rätt tillfälle att tala om honom nu.
Men vad har hänt med Lasaros? Var har ni lagt honom (Joh 11:34)? Jag vänder mig till de båda systrarna som har begravt sin bror genom förkunnelse och sysslor, exempel och bön. Var har ni lagt honom? Det är inte lätt att finna honom, om han ligger djupt i graven under en sten (Joh 11:38)? Det är inte fel att ägna honom som är död sedan fyra dagar en fjärde predikan, så att vi hör Herrens ord: Herre, din vän är sjuk (Joh 11:3) och i dag kan stanna där vi är (Joh 11:6).

24 september 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen III:7

Medan dessa bekymrar sig för sina mångahanda sysslor, må Maria begrunda vad hon gör med sin lediga tid samt se och smaka Herrens godhet (Ps 34:9). Ja, må hon pröva med vilken hängivenhet och vilket sinneslugn hon sitter vid Jesu fötter (Luk 10:39) med Herren för sina ögon, alltid (Ps 16:8) och öronen öppna för orden från hans mun, ty han är en fröjd för ögat (jfr 1 Mos 3:6) och ljuvligt hans tal (jfr Höga v 4:3). Nåd flödar från på hans läppar och han är vackrast bland människor (Ps 45:3). Ja, hans härlighet överträffar till och med änglarnas.
Gläd dig och var tacksam, Maria, över att ha valt det som är bäst (Luk 10:42) Saliga är de ögon som ser vad du ser och de öron som hör vad du hör (Matt 13:16). Salig är du som får förnimma vibrationerna från det gudomliga mumlet (Job 4:12) i den tystnad, där det är gott för människan att vänta på Herren (Klag 3:26).

22 september 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen III:6

En kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig (Luk 10:38). Hon representerar med all säkerhet de bröder som av broderlig kärlek tar sig an olika uppgifter. Må jag befinnas vara pålitlig bland förvaltarna! Kan Herrens ord Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket (Luk10:41) bättre tillämpas bättre på någon annan än klosterföreståndare – under förutsättning att de verkligen bemödar sig om att väl utöva sin auktoritet? Eller, vem oroar sig för mycket om inte den som har ett övergripande ansvar för både Maria och hennes lediga tid, för Lasaros och hans botgöring och för er som delar hans uppgift (Benedikts regel 21,3). Betrakta Martha som bekymrar och oroar sig för många ting. Jag tänker på att aposteln, som manar de ansvariga till omtänksamhet, själv bekymrar sig för alla församlingarna (2 Kor 11:28). Ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld (2 Kor 11:29).
Må Martha ta emot Herren i sitt hus, ty den uppgiften har hon blivit anförtrodd. Hon är förmedlare av frälsning och nåd både för sig själv och för dem som hon har ansvar för enligt Skriftens ord:
Låt berg bära fred åt folket, och höjderna rättfärdighet (Ps 72:3). Må alla priorns medarbetare ta emot Kristus, var och en efter sin särskilda uppgift. Ja, må de ta emot Kristus, må de följa Kristus, må de tjäna honom i hans lemmar (Matt 25:31-46), en i hans sjuka bröder, en annan i de fattiga, åter en annan i gäster och resande.

20 september 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen III:5 forts

Följ mig nu och låt oss nalkas bröllopssången. Låt oss lägga märke till att brudgummen inte glömmer någon av de tre livsstilarna och inte lägger till andra, när han kallar på bruden: Kom min vän, min sköna, min duva och kom hit ut (Höga v 2:10). Är inte hon hans vän som är vaken för Herrens vilja och trofast ger sitt liv för honom? Varje gång som hon avbryter sitt andliga sökande till förmån för en av sina minsta bröder (Matt 25:40) är det för honom, sin Herre, som hon andligen ger sitt liv (jfr Joh 13:37).
Är hon inte skön som utan slöja för sitt ansikte förvandlas till denna avbild, från klarhet till klarhet såsom under verkan av Herrens Ande (2 Kor 3:18)?
Är hon slutligen inte hans duva som klagar bland bergens klyftor (Höga v 2:14) och i murverkets hål, som om hon låg under en gravsten (Joh 11:38)?

19 september 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen III:5

Jag upprepar för att ingen skall kunna urskulda sin okunnighet. Broder, om du inte har i uppgift att bygga en ark och se till att den driver på vattnet (1 Mos 6-8), måste du vara en längtande människa likt Daniel eller en smärtornas man förtrogen med lidande likt Job (jfr (Jes 53:3). Om inte, så fruktar jag att han, som vill finna dig brinnande av kärlekens eld eller kall genom självkännedom och i färd med att genom botgöringens vatten släcka djävulens brinnande pilar (Ef 6:16), spyr ut dig ur sin mun, eftersom du är ljum och får honom att må illa (Upp 3:15-16).
Även Martha måste uppmanas att vara pålitlig, vilket man framför allt förväntar sig av en förvaltare (1 Kor 4:2). Hon är pålitlig, om hon inte tänker endast på sitt, utan på Jesu Kristi sak (Fil 2:21). Hon handlar korrekt, om hennes avsikt är ren och om hon inte handlar efter sin egen (jfr Luk 22:42), utan Kristi vilja. Det finns sådana som inte har ett ogrumlat öga (Matt 6:22) och de kommer att få ut sin lön (Matt 6:2). Det finns även sådana som låter sig styras av sina inre impulser och orenar allt som de erbjuder (Hagg 2:14) med sin egen vilja.

18 september 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen III:4

Bröder, låt oss nu betrakta hur kärleken i ett hus som vårt är ordnad på tre sätt: i klostergemenskapen har Martha hand om det praktiska, Maria det kontemplativa och Lasaros botgöringen. Varje fullkomlig människa åtar sig dessa uppgifter, även om var och en har en viss förkärlek för någon av dessa tre livsformer. En del ägnar sig åt kontemplation, andra åt att praktiskt tjäna bröderna och åter andra betänker såsom sårade som vilar i graven (Ps 87:6) med själens bitterhet gångna år (Jes 38:15, äldre versioner samt Vulg.).
Jag det är sannerligen nödvändigt att Maria med hängivelse och upphöjdhet tänker på sin Gud, att Martha med godhet och barmhärtighet tänker på sin nästa och att Lasaros med sorg och ödmjukhet tänker på sig själv. Må var och en fundera över sin plats. Om Noa, Daniel och Job levde i denna stad, skulle de genom sin rättfärdighet rädda endast sina egna liv, säger Herren (Hes 14:14), men inte kunna rädda vare sig son eller dotter (Hes 14:20). Jag vill inte smickra någon och må ingen av er bedra sig själv (1 Kor 3:18). De som inte har fått något uppdrag (1 Kor 9:17) eller praktisk syssla skall bara sitta vid Herrens fötter tillsammans med Maria eller med Lasaros längst ner i graven. Varför kan inte Martha oroa sig för mycket, när hon bekymrar sig för så många? Du som däremot är fri
från allt detta har bara att välja mellan att leva lugnt och åtnjuta Herrens salighet, eller om du inte förmår det, att oroa dig för dig själv och inte för alla möjliga saker och ting, enligt profetens ord (Ps 42:6).

17 september 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen III:3

Bröder, vad betyder talet om att hon har valt det bästa? Om det understryker att Martha dåligt klarar av sin uppgift, vad skall man då tänka om de ord som ofta framförs när man möter henne: Är en mans ondska bättre än en kvinnas godhet (Syr 42:14)? Och ordet: Om någon tjänar mig skall Fadern ära honom (Joh 12:26)? Eller ett annat ord: Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare (Matt 23:11)? Vad tröst får hon som arbetar, om hon behandlas nedlåtande för att hennes syster skall bli hedrad? Här måste vi alla välja, genom att antingen lovorda det som Maria valde eftersom det är något som vi alla borde föredra, eller att erkänna att hon inte gick miste om någon möjlighet genom att kasta sig över den ena, utan fortsatte att vara öppen för båda i lydnad mot Mästaren. Finns det någon som är lika trogen som David som kommer och går och håller sig till kungens befallningar (1 Sam 22.14)? Mitt hjärta är redo, Gud, mitt hjärta är redo (Ps 57:8), sade han inte bara en gång utan två, beredd att ägna sin tid åt dig och att tjäna sin nästa. Det är detta som är bäst och det blir man inte frånhänd, den bästa andliga hållningen som är oföränderlig oavsett varifrån tillrop kommer. Den som sköter sin tjänst väl får en god ställning (1 Tim 3:13). Den som ägnar Gud all sin tid får säkert en god ställning. Men den högsta ställningen får den som är fullkomlig både i meditativt och praktiskt liv.
Jag tillfogar några ord, om det är mig tillåtet, för att ifrågasätta Martha. Verkar det inte som om hon tycker att den, vars hjälp hon ber om, inte använder sin tid till att göra någonting? Den som förebrår en själ som är fullständigt fri för Gud att roa sig,
är kvar i sin köttsliga natur (1 Kor 3:1) och förstår inte det som kommer från Guds Ande (1 Kor 2:14). Må Martha förstå att detta är det bästa, ty det varar i evighet (Heb 7:24 ). Tycker ni inte att en människa som är ovan vid det kontemplativa livet, ger intryck av att vara bortkommen när hon kommer till ett ställe där alla engagerat ägnar sig åt och lever för kontemplation?

16 september 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen III:2

Hon, det vill säga Martha, hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord (Luk 10:39).
Du ser att båda tog emot Ordet, den ena dess mänskliga gestalt, den andra dess tal. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt?
(Luk 10:40).
Kan du föreställa dig att någon klagar i ett hus där Kristus blir mottagen? Saliga hus, saliga gemenskap, där Martha klagar över Maria! Det vore Maria fullkomligt ovärdigt och förbjudet för henne att avundas Martha. Eller var läser du att Maria beklagar sig och säger: min syster lämnar mig ensam att meditera? Omöjligt, ja helt omöjligt att någon som ägnar all sin tid åt Gud skulle längta efter en yrkesarbetandes stressade liv. Martha är inte tillfredsställd med sig själv och känner sig inte vuxen sin uppgift, varför hon ber om att andra skall ta över en viktig del av hennes arbete. Men Jesus svarar henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket
(Luk10:41). Lägg märke till att Maria har fördel av att alltid kunna räkna med att ha en advokat. En farisé har synpunkter på henne (Luk 7:39), hennes syster beklagar sig över henne (Luk 10:40), lärjungarna förargar sig över henne (Matt 26:8) och Maria tiger varje gång. Kristus ingriper till hennes försvar: Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne (Luk 10:42). Det är det enda som är nödvändigt och på vilket profeten insisterar: Ett enda ber jag Herren om, detta begär jag: (Ps 27:4).

15 september 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen III:1

Martha, Maria och Lasaros

Jesus gick in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig (Luk 10:38).
Bröder, varför står det i texten att endast en av de två systrarna tog emot Jesus, och just hon som verkar vara underordnad? Han som blev emottagen av Martha bekräftar att Maria har valt det som är bäst (Luk 10:42). Men Martha torde ha varit den äldre och frälsningens begynnelse krävde mer handling än kontemplation. Kristus lovordade Maria, även om han blev mottagen av Martha. Jakob älskade Rachel, men fick ovetandes Lea. När han klagade över att ha blivit lurad fick han höra att det inte var brukligt att först gifta bort de yngre döttrarna (jfr 1 mos 29:26).
Om du tänker på att Herren blir mottagen i ett hus av lera (jfr Job 4:19) varav vi är gjorda, är det lätt att förstå att det är Martha och inte Maria som tar emot honom där. Apostelns ord: Ära och bär Gud i er kropp ( 1 Kor 6:20 - äldre lat. övers.) är riktat till Martha och inte Maria. Martha använder sin kropp för handling, medan kroppen snarast är ett hinder för Maria. Den förgängliga kroppen är en börda för själen, det jordiska höljet tynger sinnet med alla dess tankar (Vish 9:15). Gäller inte detsamma för arbete? Martha tar således emot Herren i sitt hus på jorden. Maria frågar sig snarare hur hon skall bli mottagen av honom i himmelens eviga boning som inte är gjord av människohand (2 Kor 5:1). Men kanske tog även hon emot Herren, men i anden, ty Herren är Anden (2 Kor 3:17).